راهنمائیهای گام دوم مبارزه با کووید۱۹ (کرونا ویروس)
Wednesday, April 15, 2020 by مدیرسایت انجمن

فاصله گذاری اجتماعی در صنایع کوچک

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید۱۹ (کرونا ویروس)- فاصله گذاری اجتماعی در صنایع تولیدی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید۱۹ (کرونا ویروس)- فاصله گذاری اجتماعی در شهرکهای صنعتی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید۱۹ (کرونا ویروس)- فاصله گذاری اجتماعی در صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی