صدور اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانهTTAC
Sunday, April 15, 2018 by مدیرسایت انجمن

اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شد

 
اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شد.
 
با توجه به اجرایی شدن روند صدور کارت فعالیت مسئول فنی، کلیه مسئولین فنی باید نسبت به ثبت نام در سامانه TTAC اقدام وکارت فعالیت مسئول فنی را دریافت نمایند. لازم به ذکر است از تاریخ 97/4/1 کلیه پروانه های مسئول فنی قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سازمان غذا و دارو