| تمــــاس با انجـــمن

شماره تمـــاس

۰۴۱۳۳۳۰۲۳۸۹

فـــَـــکـــس

۰۴۱۳۳۳۰۲۳۹۹

آدرس دفتر انجــــمن

تبریز، ولیعصر، فلکه معلم، جنب بانک سرمایه، طبقه دوم کاشی تبریز

| ارسال پیام به انجــمن

انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی